Skip to main content

Algemene servicevoorwaarden

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

 

Definities en to

De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Nextline Agency, met maatschappelijk zetel te Nieuwstraat 20, 2830 Willebroek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0000 0000 , hierna de “dienstverlener” genoemd

De voorliggende algemene voorwaarden en de overeenkomst verbinden, zij worden gezamenlijk vormen de “partijen” genoemd.

De “persoonklant” is iedere natuurlijke persoon van die diensten bij de aanvragen.

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige toepassing tussen partijen.

Deze sluiten overeenkomst van bijzondere voorwaarden van de klant uit die niet officieel op schriftelijke wijze vastgelegd. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te ontvangen op de website van de overeenkomst: http://www.nextlineagency.com/, zodat de klant van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden plannen dat hij de hieruit voortzettende rechten en verplichtingen.

De bepalingen zich betrekking hebben op het recht voor deze algemene bepalingen, dit wijzigingsbesluit, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van diensten die later worden geplaatst.

Aanbod en bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) dienst(en) die hij wenst te bestellen en stelt hij de hier telefonisch, per post, geval door middel van een onlineformulier van in kennis.

een bestelbonzendt de klant met betrekking tot zijn diensten, en afwikkelingsbetaling van een voorschot. De bestelbon bevat een vermelding die de klantsrecht aan de toepassing van de voorliggende voorwaarden algemene bepalingen aan het bestaan van het herroep van consumenten.

Het komt de bestelling te controleren en onmiddellijke kennisgeving te melden.

De bestelling vervolgens de bestelbon te klant en de ondertekende bestelbon terug te zenden naar de aanvang zijn bestelling te bevestigen.

De foutieve procedure van zich het recht voor de bestelling van de bestelling, te annuleren van de bestelling, in het bijzonder indien de manifeste klant van de volledige betaling te beginnen met betrekking tot de betaling een bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke rede ook en behoudens overmacht onder deze door de overeengekomen overeenkomst werd, zal door de oprichting van tien titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verkregen zijn en aan de klant worden gefactureerd.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar, in de munteenheid van de factuur, ter maatschappelijke zetel van de tien laatste dertig dagen na facturatiedatum.

Elke partij met betrekking tot een factuur per cliënt en aangetekend schrijven te ontvangen naar de maatschappelijke zetel van de gewoon binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke kan de klant de factuur niet meer betwisten.

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Elke factuur op de vervaldag onbetaald is bewaard, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder gebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar opbrengen. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

Elke factuur die op de vervaldag onbetaald is blijven, tien titel van schadevergoeding en intresten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden gehouden met een forfaitaire schadevergoeding en bedrage van 15% van het onbetaald gebleven bedrag.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen.

Elke nieuwe belasting die zou worden aangebracht op het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laatste van de klant worden gelegd.

eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, uitgevoerd in functie van het aantal diensten.

Termijnen

Vermeld geen vervaltermijnen. De fouten kunnen worden ingediend, tenzij het een omvangrijke vertraging betreft.

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van intresten vorderen en kan, behoudt andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke akkoorden andere vordering laten gelden.

In het geval van vertragingen in de levering van meer dan dertig termijn zal de klant per aangetekend schrijven een ingebrekeee kunnen uitvoeren.

Herroepingsrecht

In ons artikel Vl.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt over de consument die de diensten op bij de 14 bestelt over een termijn van kalenderdagen vanaf de dag van sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag basis van de consument per e- mail een samenvatting van zijn bestelling.

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag van een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerst ontvangen.

De kan van de aankoop af te zien gemaakt maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de consument, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie , KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring van ontvangst tot herroeping van de overeenkomst op besproken wijze blijkt.

De betaling zal het door de klant betaalde bedragen zo spoedig mogelijk aan deze terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen.

De consument strijken van de termijn van 14 dagen die deze uitvoering tot verlies van dit herroepingsrecht, in zal met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen voorkomen.

De consument zal zijn herroepingsrecht niet kunnen indienen hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel Vl.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Opzegging van de bestelling

De niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven betrekking tot de te volgen procedure.

Het aanvankelijk voorschot dat door de klant aan de klant wordt betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot wordt betaald, heeft de klant recht om van de klant opgezegde bestelling te betalen.

Uitvoering van de bestelling

De uitvoeringstermijnen die door de uitvoering opgegeven worden slechts ter indicatieve titel vastgelegd en verbinden de gegevens niet. Een betalingsverplichting in het kader van enige uitvoeringsvordering, in het kader van de overeenkomst en/of oplegging van de verplichtingen van de klant. De bestelling zal worden uitgevoerd na integrale betaling.

Ontvangst van de bestelling en klachten

Mogelijke klachten met betrekking tot tot de diensten geleverd door de strijd te beginnen. Bij gebreke de klacht op voor transacties en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal geen rekening worden gehouden.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de keuze tussen het vervangen van de verplichte diensten van het terugbetalen van de prijs van deze diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogan s de huisstijl, enz. die via de website van de catalogus van de mogelijkheid zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens vastgelegd en uitdrukkelijk andersluidend bed, is het uitgangspunt van de klant niet verwerkte werken gebaseerd geheel op een deel van de website van in de catalogus van de opgestelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, .

Behoudens uitdrukkelijke wordt afgeweken, houdt de transactieprijs in geen enkel geval geval een in van de intellectuele, eigendomsrechten en/of industriële rechten op om welke zelfs manier.

Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten

als een goede gemeenschap omvatten de diensten.

De klant beschikt over wat de geleverde diensten betreft over een goederenwaarborg ten aanzien van initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een wijziging wordt vastgesteld, zal deze wijziging en zo spoedig mogelijk verminderen, onder deze termijn kan deze wijziging als wijziging worden gemaakt. Worden verboden uit de bestemmingswaarborg de diensten geweigerd naar het begin van een niet-toegelaten wijziging de interventie van de klant van een derde.

De oprichtingsdiensten dat het resultaat van de geleverde diensten, die opgesteld zijn door intellectuele eigendomsrechten. Indien de uitvoering van het uitvoeringsbesluit van deze uitvoering heeft betrekking op het uitvoeren van deze rechten

De vrijwaring van de klant persoon tegen elke eis, bescherming, revindicatie van het beroep van alle van een deel van de geleverde diensten een intellectueel van industrieel eigendom inroept, van die een daad van oneerlijke concurrentie stelt.

aansprakelijkheid

Algemeenheden . De klant is verplicht om alle verplichtingen te garanderen die vastgelegd zijn en is vastgelegd om te garanderen. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout van het bedrog in het hoofd van het ontstaan aantoont, is de oorsprong van de klant aanspraak kan worden beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de wordt wordt verweten , met tegen van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat daadwerkelijk door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

De klant inclusief de algemene kosten, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van de algemene kosten, enz.

De aanvraag is niet door een bestelling geplaatst in de naam van de klant.

Internet en nieuwe technologieën

De klant begrijpt de voorwaarden en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet van ieder ander middel met de website de toekomst ter beschikking worden gesteld. De klant inclusief de risico’s verbonden aan de numerieke van elektronische opslag en overdracht van gegevens.

Het ontstaan van schade kan ontstaan door het gebruik van de website van het gebruik van het internet.

De klant bereikte onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de ondertekende gerealiseerde back-up als bewijs kunnen dienen.

Contractbreuk

 • NextLine Agency behoudt zich het recht voor, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief aan de Klant in de volgende gevallen:
  • Herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige betaling) door de Klant;
  • In het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
  • Ingeval van ontbinding en vereffening van de vennootschap van de Klant;
  • Indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
  • Ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
  • Ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.
 • Elke Partij kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) dagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst. Verlenging van de herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige partij, gedurende de dertig dagen periode, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.
 • Indien de ontbinding gebeurt in uitvoering van deze bepaling en niet gebeurt tengevolge van een grove nalatigheid in hoofde van NextLine Agency, dan dienen alle diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen op dit moment vergoed te worden, onverminderd het recht van NextLine Agency door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.
 • Ontbinding van de overeenkomst zal de Klant niet ontheffen van zijn verplichting om alle geaccepteerde diensten te betalen die werden geaccepteerd door de Klant voorafgaand aan de ontbinding.
 • Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, de vooropgestelde planning geheel of gedeeltelijk wijzigt zonder het respecteren van een termijn van 48 uren of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde diensten in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft NextLine Agency het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door NextLine Agency geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd het recht van NextLine Agency door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.
 • Stilzwijgende Verlenging: De overeenkomst tussen NextLine Agency en de Klant wordt stilzwijgend verlengd aan het einde van elke factureringsperiode, tenzij schriftelijk opgezegd door de klant. Opzegging dient ten minste twee weken voor het einde van de factureringsperiode te geschieden.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht van toeval. Er kan geen sprake zijn van contractuele verplichtingen, indien deze niet kunnen worden uitgevoerd om te voorkomen dat er sprake is van een permanente uitvoering van zijn verplichtingen.

Worden in het bijzonder gezien als gevallen van overmacht of van toeval: 1) het verlies van het algemeen goedgekeurde vernietiging van het informaticasysteem van het indienen van een gegevensbank, indien van deze gebeurtenissen deze gebeurtenissen hebben kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) merk, 4) overstromen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding van de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding van met de telecommunicatienetwerken waarvan de afhankelijk is, 15) een feit van een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voor komende overeenkomst van 16) elke andere oorzaak die aan de controle van het ontstaan.

Onvoorspelbaarheid . Deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen van indien de uitvoering van deze verplichtingen moeilijker van moeilijker is te worden, verbinden de klant en de uitvoering zich definitief om te goeder en op trouwe wijze een termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen binnen het herstel te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal elke partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst. In het geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van betaalde betalen, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de uitvoering, is de goedgekeurde goedgekeurde uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de overeenkomst de overeenkomst onmiddellijk verbreken tien laste van de klant, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval ontstaan tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de aangifte.

Illegaliteit. Behoudens andersluiden de specifieke bepaling zal de toekomstige overige van nietigheid van een clausule, een paragraaf van een bepaling

Titels. De titel die in de voorliggende algemene moet worden gebruikt, slechts ter referentie en gemakkelijk gebruikt. Zij beïnvloeden op algemene wijze de betekenis van de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid van de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten van middelen bij de toepassing van de enkelliggende algemene voorwaarden kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van dit recht van middel.

Toepasselijk recht en praktische rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn verleend aan het Belgisch recht.

In van geschillen met betrekking tot de uitvoering, de uitvoering van de levering van de diensten, tot uitvoering van de uitvoering van de diensten, tot de uitvoering van een procedure tot uitvoering van de uitvoering van de uitvoering.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie {Simon Bolivarlaan 30 (WTC 111), 1000 Brussel https://www.fbc-cfm.be/nl) van laten ze een derde erkende bemiddelaar aanstellen.

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op elk moment een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement uitgevoerd: Antwerpen.